Meten is weten! Om beleid, inrichting en beheer te evalueren of te beoordelen, is het mogelijk biodiversiteit te meten. Dat kan met eenmalige inventarisaties, maar nog beter is het om een monitoring op te zetten die voor langere tijd uitgevoerd kan worden. Bureau Stadsnatuur heeft hier uitgebreide ervaring mee en heeft diverse meetnetten ontworpen en uitgevoerd.

Met een natuurmeetnet kan gericht informatie worden gewonnen over de staat van soorten, biodiversiteit en ecologie in een gebied. Op de schaal van een park, maar ook een hele gemeente. De verschillende schaal- en detailniveaus die kunnen worden toegepast maken dat een natuurmeetnet ook diverse doelen kan dienen. Hieronder zijn een drietal doelen geformuleerd ter illustratie.

Soortniveau

Hoewel levensgemeenschappen uit vele soorten bestaan is het soms nodig om de aandacht juist op één of enkele van die soorten te richten. Door soortgerichte inventarisaties en onderzoek wordt de aanwezigheid van beschermde en kwetsbare soorten of juist het verschijnen van probleemsoorten in kaart gebracht en kunnen ontwikkelingen worden gevolgd.
 

Evaluatie van beheer en meetnetten

Wat is het effect van het gevoerde groenbeheer op de natuur en hebben aanpassingen in beheer of inrichting wel het bedoelde resultaat? Daar kan gerichte natuurmonitoring antwoord op geven. Bijvoorbeeld door te kijken of soortendiversiteit toe- of afneemt, of juist door onderzoek naar zorgvuldig gekozen doel- of indicatorsoorten. Via meetnetten kunnen hiermee grote gebieden langdurig worden gevolgd.

Soortendiversiteit

Er is steeds meer vraag naar kennis over de staat van de biodiversiteit in een gebied. Biodiversiteit is een heel breed begrip, en is op grote schaal het beste te vertalen in diversiteit aan soorten en levensgemeenschappen. Afhankelijk van de aard van een gebied kan een keuze worden gemaakt welke soorten en soortgroepen er worden onderzocht en ook welke functies het gebied vervult in de ecologie van deze soorten.

Inventarisaties van flora en fauna staan aan de basis van een groot aantal aan natuur en ecologie gerelateerde onderwerpen. Afhankelijk van de vraagstelling en het gebruik van de data wordt de methodiek bepaald. Voor veel soortgroepen heeft bSR zelf goede kennis in huis. De meeste inventarisaties worden dan ook door bSR zelf uitgevoerd. In sommige situaties of bij bepaalde specialistische onderwerpen wordt ook samengewerkt met andere partijen zoals EIS. Verder praten over de mogelijkheden, neem contact met ons op.