Bureau Stadsnatuur adviseert u graag over beleid en beheer. Door jarenlange ervaring en opgebouwde expertise kunnen we op allerlei schaalniveaus advies op maat maken.

BeleidGoed beleid is duidelijk beleid, gebaseerd op onderbouwde keuzes en een heldere visie. Voor het opstellen van een beleidsplan gaan wij altijd in overleg met de opdrachtgever over het gewenste detailniveau. Speciale aandachtspunten zoals ecologische knelpunten en kansen, borging in het omgevingsplan en een beheervisie voor de openbare ruimte zijn belangrijk. Hierbij kunnen we (online) kaarten maken met alle kansen in beeld die in verdere planprocessen bij inrichting en beheer gebruikt kunnen worden.

Bureau Stadsnatuur kan u van dienst zijn bij onder andere het opstellen van een (lokaal) natuurbeleid, natuurvisie, natuurwaardenkaart, kansenkaart, groenvisie, beheervisie of dierenwelzijnsbeleid.

BeheerBeheer is cruciaal voor (stads)natuur. Voor het behalen of behouden van een hoge biodiversiteit is het nodig een goed beheer te plegen. Beleidsdoelen kunnen alleen op die manier behaald worden, of het nu gaat om bestaand beleid of nieuw beleid. Bij het omvormen van gebieden van intensief beheer naar extensief beheer, is het nodig een plan te maken hoe dat bereikt kan worden. Hiermee heeft Bureau Stadsnatuur uitgebreide ervaring in de Randstad. Wij kunnen bij voorbeeld maaikaarten opstellen op maat en tussentijds monitoren om te kunnen bijsturen. Ook kan een aannemer door ons geïnstrueerd worden om de visie over te brengen naar de praktijk.

Met een natuurmeetnet kunnen we monitoren wat de trends en ontwikkelingen zijn van diverse soortgroepen in een gebied, en op basis daarvan gericht advies geven voor beheer en onderhoud.