Home // Werkvelden // Soortgroepen // Vogels

Vogels

Uitgebreide broedvogelkartering
Een uitgebreide broedvogelkartering is het inventariseren van alle broedvogels in een gebied. Dit wordt ook BMP genoemd, naar het Broedvogel Monitoring Project van SOVON. Gedurende meerdere bezoeken, vooral vroeg in de ochtend als de vogels het meest actief zijn, worden alle waarnemingen op kaart genoteerd van vogels die zich territoriaal gedragen. Dit zijn vaak zingende mannetjes, maar een alarmerende of juist stil wegvluchtende vogel kan ook op broeden duiden. Voor alle soorten gelden weer andere datumgrenzen waarbinnen een minimum aantal van dergelijk waarnemingen verzameld dient te worden. Achteraf worden al deze waarnemingen herleid tot territoria. 

Onderzoek naar jaarrond beschermde nesten
Van een aantal vogelsoorten zijn de nesten jaarrond beschermd. Bomen of gebouwen waar deze nesten in zitten mogen dus ook niet buiten de broedtijd worden gekapt of gesloopt. Hierbij gaat het om de gebouwbewoners Huismus en Gierzwaluw en om een aantal roofvogels en uilen.

Huismus

Gebouwbewonende vogels
Zoals hierboven beschreven zijn er enkele vogelsoorten, waaronder Huismus en Gierzwaluw, die onder de Flora- en faunawet een strikte bescherming genieten. Hun nesten zijn het gehele jaar beschermd. Bij sloop of renovatie van daken waar deze vogels mogelijk broeden dient een ontheffing te worden aangevraagd. Deze zal worden verleend als de voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen voldoende worden geacht. Het vaststellen van deze nesten gebeurt in het broedseizoen, hier dient altijd rekening mee te worden gehouden in de planning. 

Roofvogels
Veel roofvogelsoorten broeden in bomen. Vaak wordt een oud nest van bijvoorbeeld Zwarte kraai gebruikt als basis voor het nest. Met name Buizerd gebruikt dergelijke nesten, die ze zelf verder uitbouwen. Na jaren van gebruik kan een imposante horst ontstaan. Een aantal roofvogels worden ook wel gevonden op door mensen gemaakte objecten, zoals de Boomvalk die regelmatig broedt op hoogspanningsmasten, of de Slechtvalk die vrijwel uitsluitend op hoge, kunstmatige objecten broedt. Omdat elke soort weer een ander moment begint met het bezetten van het territorium en het broeden, en er ook een heel ander gedrag op na kan houden, is onderzoek naar roofvogels meestal maatwerk en afgestemd op de te verwachten soorten.

Jaarronde bescherming genieten Buizerd, Sperwer, Havik, Slechtvalk, Boomvalk, Ransuil, Steenuil, Kerkuil en Oehoe. Bij onderhoudswerkzaamheden van bijvoorbeeld bospercelen waar mogelijk nesten in het geding zijn zal in de broedperiode onderzoek uitgevoerd moeten worden. 

Ransuil
Sperwer