Home // Werkvelden // Natuurwetgeving

Natuurwetgeving

Flora- en faunawet

In Nederland worden een aantal soorten planten en dieren beschermd door de in 2002 in werking getreden Flora- en faunawet. Hierdoor is het nodig om activiteiten waarbij deze soorten schade zouden kunnen ondervinden aan deze wet te toetsen. Door mitigatie of compensatie kunnen negatieve effecten vaak worden vermeden, waardoor vergunning of ontheffing verleend kan worden. Als dit traject tijdig wordt opgestart zal in de praktijk meestal blijken dat de aanwezigheid van beschermde soorten geen belemmering hoeft te vormen voor de plannen. Van belang is om vooraf tijdig gedegen onderzoek te laten doen naar het voorkomen van beschermde soorten. Dergelijk onderzoek is in de regel goed in te plannen en de kosten zijn vaak slechts een fractie van het totale budget. In de praktijk echter blijkt dat veel aanvragen voor onderzoek te laat of in het verkeerde seizoen binnenkomen en dat budgetten taakstellend zijn. Op tijd beginnen met onderzoek en geen concessies doen met betrekking tot de kwaliteit van het veldwerk is en blijft echter dé methode om ervoor te zorgen dat ontheffing op tijd wordt verleend en er geen vertragingen optreden bij de uitvoering van projecten.

Gedragscode

Wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode kan vrijstelling worden verkregen voor een aantal verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Er moet dan echter aantoonbaar volgens deze gedragscode worden gewerkt. Hiertoe kunnen werkprotocollen worden opgesteld waarin voor de uitvoerder stap voor stap beschreven wordt hoe werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden om negatieve effecten op beschermde flora en fauna e voorkomen. bSR heeft ruime ervaring met het opstellen van deze ecologische werkprotocollen, gespecificeerd naar het betreffende project. 

Ontheffingsaanvraag

Wanneer bij een project negatieve effecten op een beschermde soort niet te voorkomen zijn, zal vaak een ontheffing op de Flora- en faunawet aangevraagd moeten worden. Hierbij is vaak een project- en compensatieplan nodig. bSR kan dit compensatieplan opstellen en eveneens de complete ontheffingsaanvraag verzorgen.

bSR heeft veel ervaring met inventarisaties, advisering en de aanvraag van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet, thans Wet natuurbescherming.

Tevens kan bSR u begeleiden bij de ontwikkeling, uitwerking en monitoring van bijvoorbeeld compensatieplannen. Onder andere op het gebied van vleermuizen, een van de lastigste soortgroepen in de huidige natuurwetgeving, heeft bSR zeer uitgebreide ervaring.