Home // Werkvelden // Ecologisch onderzoek // Quick scan

Quick scan

De eerste stap bij een project waarbij mogelijk beschermde soorten in het spel zijn is de quick scan. Dit een vooronderzoek waarbij wij op basis van een enkel veldbezoek een inschatting maken of er op de locatie mogelijk beschermde soorten voor kunnen komen. We kijken of er biotoop aanwezig is voor de te verwachten soorten en of bijvoorbeeld bebouwing geschikt is om als verblijfplaats voor vleermuizen te kunnen dienen. Samen met een bureaustudie naar de recente verspreidingsgegevens van de betreffende soorten en de situatie van het plangebied zal aannemelijk gemaakt worden of deze soorten te verwachten zijn. Daarnaast wordt bepaald wat de effecten van de geplande ingrepen kunnen zijn op beschermde soorten. De quick scan zal resulteren in een advies over eventueel nog uit te voeren aanvullend onderzoek. 

Aanvullend onderzoek of niet?

De quick scan zal duidelijkheid geven of er al dan niet met geplande werkzaamheden kan worden gestart zonder dat beschermde soorten in het geding zijn of dat er juist nog nader onderzoek nodig is wanneer er wel beschermde natuurwaarden worden verwacht. In het laatste geval dient het vervolgonderzoek in de juiste periode van het jaar uitgevoerd te worden, naar gelang de beschermde situatie waar onduidelijkheid over is. Dit onderzoek zal uitsluitsel geven over de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden en hiermee over de noodzaak van aanvragen van ontheffing of positieve afwijzing. Wanneer door het nemen van afdoende mitigerende en compenserende maatregelen het negatieve effect van de ingreep op de soort wordt voorkomen is een ontheffing niet nodig. Na beoordeling van de voorgestelde maatregelen aan het ministerie kan de conclusie zijn dat hiermee de Wet Natuurbescherming niet  wordt overtreden, en dus ontheffingverlening niet aan de orde is. Dit is de zogenaamde 'positieve afwijzing'. Wanneer door maatregelen effecten op de soort niet voldoende kunnen voorkomen dient een ontheffing te worden aangevraagd.

Vraag vrijblijvend een offerte aan