Home // Werkvelden // Ecologisch onderzoek // Monitoring

Monitoring

Monitoring is een belangrijk instrument voor het volgen van de effecten van beleid en beheer. Tevens kan monitoring worden ingezet om de algehele natuurwaarde van een gebied, zoals een stad, of de populatieontwikkeling van specifieke soorten in de loop van de tijd te volgen. Er kunnen trends worden berekend die aangeven of een soort in dat gebied voor- of achteruitgaat of geen verandering laat zien. In het kader van de Flora- en faunawet kan monitoring worden ingezet om de effecten van compensatie, bijvoorbeeld de aanleg van een poel of vleermuisverblijfplaatsen, te evalueren. 
bSR heeft ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van monitoring en het verwerken van de daaruit voortkomende gegevens. Voorbeelden daarvan zijn de monitoring van de flora en fauna in het Kralingse Bos en het Zuiderpark, het stadsnatuurmeetnet voor de gemeente Leiden en het meetnet grazige vegetaties in de Rotterdamse haven.