Home // Flora en Fauna // Vissen

Vissen

Rotterdam heeft een grote diversiteit aan wateren, variërend van zoet tot zout en van stromend tot stilstaand. In deze wateren vinden 50 soorten vissen een geschikte leefomgeving. 

Zout water

In het westen van het Rotterdamse havengebied is door de getijdenwerking een hoge zoutconcentratie te vinden. Typische zeevissen zoals Kabeljauw Gadus morhua en Zeebaars Dicentrarchus labrax zijn daardoor waarneembaar tot kilometers landinwaarts. In het zoute deel van de Rotterdamse wateren, grofweg van Rozenburg tot de Noordzee, zijn ongeveer 25 soorten zeevissen te vinden.

Rivieren

De monding van de Nieuwe waterweg in de Noordzee vormt een verbindingsroute voor plusminus 10 soorten diadrome vissen. Dit zijn vissoorten die migreren van zout naar zoet of vice versa om zich voort te planten, zoals de Atlantische steur Acipenser sturio en de Zalm Salmo salar. Zij gebruiken de Rotterdamse rivieren om hun bestemming te bereiken, en zijn hier niet jaarrond aanwezig. De diadrome vissen worden vaak door de vele waterwerken zoals sluizen, gemalen en stuwen belet hun paaigronden te bereiken. Veel van deze migrerende vissen hebben een beschermde status.

Blauwband (Pseudorasbora parva) en een jonge Giebel (Carassius gibelio) (foto: N. Godijn).
Blauwband (Pseudorasbora parva) en een jonge Giebel (Carassius gibelio) (foto: N. Godijn).

Zoet water

De vele sloten, plassen en meren in Rotterdam vormen een onopvallende wereld waarin zo'n 28 vissoorten zich thuis voelen. Hieronder  bevinden zich bekende soorten als Snoek Esox lucius en Karper Cyprinus carpio, maar ook Kleine modderkruiper Cobitis taenia, Grote modderkruiper Misgurnus fossilis en Bittervoorn Rhodeus amarus welke in Nederland beschermd zijn. De zeldzame Grote modderkruiper komt nog op enkele plekken voor in Rotterdam. Dit zijn relictpopulaties die zijn achtergebleven in oude, geïsoleerde waterlopen. De vroegere verspreiding, in de tijd dat de lopen van de rivieren nog niet zo aangetast waren, was veel groter. Grote modderkruipers leven in de modderbodem, waardoor schonen en baggeren funest kunnen zijn voor de soort. Kleine modderkruipers zijn een stuk algemener. In de meeste sloten in het buitengebied van Rotterdam wordt hij wel aangetroffen, maar ook in de stad wordt hij lokaal veel gevonden. In bijvoorbeeld de verschillende watergangen in het Zuiderpark kun je zowel Kleine modderkruiper vinden als Bittervoorn.

Exoten

Met de voltooiing van het Main-Donaukanaal hebben enkele Oost-Europese vissoorten de mogelijkheid gegrepen hun areaal uit te breiden richting de Nederlandse rivieren. Momenteel zijn er in Rotterdam vier soorten exotische grondels te vinden, waarvan de Marmergrondel Proterorhinus semilunaris de meest recente aanwinst is voor Rotterdam. De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien. Daarnaast vinden veel exotische vissen hun weg naar de Rotterdamse wateren via tuincentra en aquaria, zoals de Blauwband Pseudorasbora parva en Zonnebaars Lepomis gibbosus.